Mulige vindmøller i Nationalpark Vadehavet: Her er svaret fra ministeriet
Modstanderne af vindmøller ved Vadehavet må finde sig i et svar fra Kirkeministeriet, hvor Nationalpark Vadehavet ikke bliver nævnt en eneste gang. Fra venstre: Pernille Vermund, Sebastian Klein, Ulla Tørnæs og Eva Kjer, Maria Reumert Gjerding, Flemming Just og Jørgen Popp Petersen.
Foto: Jesper Ernlund Lassen, DOI.dk

Mulige vindmøller i Nationalpark Vadehavet: Her er svaret fra ministeriet

Hvis et nyt vindmølletestcenter bliver besluttet, så skal konsekvenserne undersøges for indvirkningen på miljøet og naturen samt naboerne først.
28. SEP 2023 9.20

"Tudetosset og dumt" lød det, da Danmarks Naturfredningsforening og Nationalpark Vadehavet samlede en langt række interessenter i kampen mod et vindmølletestcenter i eller omkring Nationalpark Vadehavet.

Sagen ligger i Kirkeministeriet, og her har DOI.dk fået følgende skriftlige svar på kritikken:

"Aftalekredsen bag den politisk aftale om gode rammevilkår for test af vindmøller, som består af S, V, M, SF, LA, KF, RV og DF, besluttede før sommerferien, at der ikke på daværende tidspunkt skulle gennemføres en miljø- og habitatkonsekvensvurdering af nogen af de seks arealer i Sønderjylland og Nordjylland, som i henhold til aftalen har været genstand for en målrettet screening. I stedet var der tilslutning til, at Plan- og Landdistriktsstyrelsen på ny skulle gennemgå arealer, der hidtil var blevet fravalgt, fx på grund af behov for ny vejinfrastruktur, landvinding og/eller flere ekspropriationer end oprindeligt tilstræbt. Den proces er fortsat i gang og ventes afsluttet inden årets udgang.

Aftalekredsen har i de hidtidige drøftelser lagt vægt på at afdække alle muligheder og at sikre, at alle fornødne hensyn, herunder natur, er afdækket, før der tages endelig stilling til et eventuelt tredje testcenter for store vindmøller.

Hvis aftalepartierne beslutter at gå videre med at undersøge muligheder for at etablere nye testfaciliteter til store prototypemøller i et eller flere af de screenede områder, skal der gennemføres en grundig konsekvensvurdering af indvirkningen på miljøet og for naturen samt naboer til testcenteret, før en beslutning om placering af et testcenter kan træffes. Som led heri skal der foretages grundige støjberegninger og -analyser for at vurdere den samlede støjbelastning fra både testmøllerne og eventuelt eksisterende vindmøller i området.

Oplysninger om processen for et eventuelt tredje center for testvindmøller er offentligt tilgængelige og kan findes på hjemmesiden planinfo.dk. Her kan følgende notat om det faglige grundlag for den gennemførte målrettede screening af seks arealer i Sønderjylland og Nordjylland også læses: Notat om resultat af målrettet screening for et tredje testcenter juni 2023 (002).pdf (planinfo.dk)"

 

Hanstholm Havn
Tilmeld dig nyhedsbrevet